Sammanfattande sida: Deltakonceptet, Deltatest & Vikhus

Obs! Domänen maticweb.com slutar gälla i slutet av september.
Du kommer fortsättningsvis hitta denna sida på www.deltakonceptet.seKLICKA HÄR för att komma till uppsatsen. Texten nedan är bara ett utdrag.

Förtydliganden till DELTA-KONCEPTET finns även att läsa på, filosofiforum.se under rubriken FILOSOFI, och där bl. a. i tråden, Vad utgör medvetandets referens?
/ Illusionen

Föreliggande uppsats/koncept beskriver växelverkan mellan skilda strukturella perspektiv, t ex växelverkan mellan expansion och kontraktion, inkl skenbar sådan. Vårt medvetande har enligt konceptet via t ex sinnets atomer en intern egenstruktur. Medvetandet maskerar därigenom sin egenstruktur, vilket beskrivs via två principer, MP och DRP. MP står för maskeringsprincip, och DRP för dubbelreferensprincip. En konsekvens av MP är en imaginär spegling, via universums grundtillstånd, GU. Något förenklat fungerar GU som en balansering för den ”sidställda” verklighet vi förnimmer via medvetandet. Utifrån dessa principer skiljer uppfinningen på medvetandets ATOMÄRA, ”förskjutna”, struktur, och UNIVERSELL, ”balanserad”, struktur. Obalanser/avvikelser i det atomära perspektivet kännetecknas av olika skalfaktorer. Växelverkan via olika skalfaktorer resulterar i de egenskaper som kännetecknar medvetandet. En sammanfattande förenkling av konceptets syn på medvetandets mekanism är då att medvetandet är en atomär illusion genererad via våra sinnens egenstrukturers maskerande egenskaper, ”nyckelkod”, i relation till universums grundtillstånd, G. Sinnets egenstruktur sätter därigenom ”sin egen referens”.

Detta medför att våra sinnens interna atomstruktur utgör en del av universums balanserade struktur. Som en konsekvens av att sinnets interna struktur ej kan ”förnimma” sin egen struktur, introducerar den interna strukturen därigenom en strukturobalans i förhållande till sin egen struktur. Enligt konceptet härrör vårt medvetande, inkl vårt ”jag” och fälten från denna strukturobalans. Konceptet redogör för hur vår föreställningsvärld, inkl medvetandets EXISTENS förnimmelse, hänför sig till denna av oss ”atomer”, själva introducerade strukturobalans. Medvetandet är därigenom en typ av självförvållad/självgenererad illusion/skenbild, men existerar likväl som en del av universum, ur sitt eget perspektiv.

Fenomen som TID och KRAFT utgör medvetandets ”substitut” för olika ”imaginära” projektioner av det vårt medvetande/sinne ej förnimmer. Fenomenen TID och KRAFT kan således betraktas som de substitut som balanserar, ”binder samman”, det atomära perspektivet, med dess olika skalfaktorer. Uppfinningen beskriver några tänkbara samband baserade på dessa hypoteser och teorier. Utifrån sambanden redovisas därefter förslag på hur begrepp som energi, relativitet mm, kan härledas och påverkas, t ex simuleras. Som exempel saknar ”gravitonen” reell koordinat, och är därigenom i viss bemärkelse dold. Ett annat exempel är att energi utöver E = mC2 har en imaginär spegling, E = jmC2.

Konceptet redogör även för hur Lorentz-transformationen, LT, och Einsteins Speciella Relativitetsteori, ESR, enbart utgår från det medvetandet förnimmer. Det, i kombination med avsaknad av definition av fenomenet tid, medför enligt konceptet att LT och ESR ej är kompletta och feltolkas.

Uppfinningen beskrivs som en fältteori inkl växelverkan. En, av flera tänkbara varianter på sådan fältteori, illustreras via följande sammanfattande figur.
INNEHÅLL:
 • SAMMANFATTANDE FIGUR
 • INLEDNING
 • UNIVERSUM
 • MEDVETANDET
 • NÅGRA MATEMATISKA SAMBAND
 • MASKERINGSPRINCIP, MP
 • DUBBELREFERENSPRINCIP, DRP
 • UNIVERSELLT & ATOMÄRT PERSPEKTIV
 • GRUNDSTATUS, G
 • BALANSKRITERIE, ΔØ inkl C, εo och μo
 • Δ/VÄXELVERKAN, VXV
 • INT & EXT REFERENS-PERSPEKTIV
 • FÄLT
 • ENERGI
 • DOPPLER
 • RELATIVITET
 • TID & GRAVITATION
 • ATOM
 • SYNKRON DE-MODULATION
 • PATENTKRAV

 • A new generation of eddy current measuring system for detection of surface defects.
 • Excellent performance
 • Detects and records surface defects in all kinds of hot and cold metals
 • High carrier frequency in the MHZ-region
CONTENT:
 • DELTATEST
  - General description of DELTATEST and its inventor - Törnbloms Kvalitetskontroll
 • Basic Design Principles
 • Products
  - 4 pages with photos
 • Sensors
  - 6 pages with photos
 • Sensor basics
 • Specification
 • Definitions
 • Performance Including defect registrations
 • Expected performance, exampels
 • Sensor, dimensions
 • Questionnaire
 • Contact
 • Information in Swedish
  / Information på svenska

INNEHÅLL:
 • Försäljningsunderlag med bildgalleri
 • Specifikation